โรงเรียนรักวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงเข้าร่วมโครงการ " โรงเรียนรักวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย"

ณ อาคารที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ(หลังเก่า) ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร

32748  32437  32438 
32467  32590  32595 
32597  32599  32676 
32678  32685  32700