ผลการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2564

ขอขอบคุณผู้อำนวยการ  คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

ที่ช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการนิเทศให้โรงเรียนได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับดีเด่น เรื่อง การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

16141 new11