Our Basic Data

basic data

บุคลากรในโรงเรียนของเรา

ลำดับที่ ตำแหน่ง วุฒิ/วิชาเอก เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
 1 ผู้บริหารโรงเรียน   -  1  
 2 ครูชำนาญการพิเศษ   - 4  4  
 3 ครูชำนาญการ   - 2 2  
 4 ครู   1 3 4  
 5 ครูผู้ช่วย   - 3 3  
 6 พนักงานราชการ   - 2 2  
7 ครูอัตราจ้าง   1 1 2  
8 เจ้าหน้าที่ธุรการ   - 1 1  
9 นักการภารโรง/พนักงานขับรถ   1 - 1  
รวม 3  17 20  

 students 01

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 ระดับชั้นเรียน   จำนวนห้อง    เพศ  รวม 
ชาย
หญิง
 อนุบาล 1 1 6 7 13
 อนุบาล 2 1 8 3 11
 อนุบาล 3  1 9 8 17
 รวม 3 23 18 41
 ประถมศึกษาปีที่ 1  1 7 7 14
 ประถมศึกษาปีที่ 2  1 4 11 15
 ประถมศึกษาปีที่ 3  1 6 12 18
 ประถมศึกษาปีที่ 4  1 4 8 12
 ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9 5 14
 ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 7 12
รวม 6 35 50 85
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 4 7 11
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 8 2 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 4 6
รวม 3 14 13 27
รวมทั้งสิ้น 11 72 81 153

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

building 03

อาคาร-สถานที่

ลำดับที่ รายการ ปีงบประมาณ จำนวน หมายเหตุ
1  อาคารเรียนแบบ ป. 1ก 2513  1  
2  อาคารเรียนแบบ ป. 1ก  2516  1  
3  อาคารเอนกประสงค์ สปช. 201/26  2534  1  
4  อาคารเอนกประสงค์ (สร้างเอง) 2522  1  
5  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26  2530  1  
6  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26  2533  1  
7  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26 2542 1  
8  บ้านพักครู กรมสามัญศึกษา 2520 1  
9  สนามกีฬาบาสเก็ตบอล 2542 1  
10  สนามกีฬาวอลเลย์บอล 2534 1  
11  สนามเด็กเล่น 2550 1  
12  ลานกีฬาเอนกประสงค์ 2543 1  
13  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 33 2530 1  
14  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 2536 1  
15  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 2543 1  
16  ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 2538 1  
17  รั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน 2554    
18  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2554    
         
         

 building 07