• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

 • อาคารเรียนของเรา

 • อาคารเรียนของเรา

 • อาคารเรียนของเรา

 • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

 • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

 • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

 • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย 

our staff

ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนของเรา ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้

  S 3866698  
  นางสาวพิมภา คีรีเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
non jass lak
นางประพิมพันธ์  ดำสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสนธยา  ครุธดิลกานันท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจงจินต์     ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
sa pung pui
น.ส.อุสาห์  หวังวิวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.รุ่งลาวรรณ   บำรุงศรี
ครูชำนาญการ
น.ส.ภาวินี   หนูทิพย์
ครู
tan mai ool
น.ส.สุภาวดี   ทองอนันต์
ครู
น.ส.จารุวรรณ   เจริญลาภ
ครูชำนาญการ
น.ส.รุ่งเรือง    ศรีทอง
ครู
ekk na joy
นายเอกชัย   เพชรแก้ว
ครู
น.ส.ปวีณา    ปักกาละโถ
ครูผู้ช่วย
น.ส.เบญจมาภรณ์  ชัยชำนิ
ครูผู้ช่วย
peemai kung word
น.ส.เสาวลักษณ์  พูนหนู
ครูผู้ช่วย
นางจิมาพร    สุขสม
พนักงานราชการ
นางสุนทรีย์   ผุดเพชรแก้ว
พนักงานราชการ
T 17 jel no image2 
นายพัตติพงศ์     หลังมี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสมฤทัย  ทองศรี
ครูอัตราจ้าง
นายวิฑูรย์  เกิดด้วง
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
as    
นายนิยม   หนูทอง
นักการภารโรง
   

 

 

 

basic data

บุคลากรในโรงเรียนของเรา

ลำดับที่ ตำแหน่ง วุฒิ/วิชาเอก เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
 1 ผู้บริหารโรงเรียน   -  1  
 2 ครูชำนาญการพิเศษ   - 4  4  
 3 ครูชำนาญการ   - 2 2  
 4 ครู   1 3 4  
 5 ครูผู้ช่วย   - 3 3  
 6 พนักงานราชการ   - 2 2  
7 ครูอัตราจ้าง   1 1 2  
8 เจ้าหน้าที่ธุรการ   - 1 1  
9 นักการภารโรง/พนักงานขับรถ   1 - 1  
รวม 3  17 20  

 students 01

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 ระดับชั้นเรียน   จำนวนห้อง    เพศ  รวม 
ชาย
หญิง
 อนุบาล 1 1 6 7 13
 อนุบาล 2 1 8 3 11
 อนุบาล 3  1 9 8 17
 รวม 3 23 18 41
 ประถมศึกษาปีที่ 1  1 7 7 14
 ประถมศึกษาปีที่ 2  1 4 11 15
 ประถมศึกษาปีที่ 3  1 6 12 18
 ประถมศึกษาปีที่ 4  1 4 8 12
 ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9 5 14
 ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 7 12
รวม 6 35 50 85
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 4 7 11
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 8 2 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 4 6
รวม 3 14 13 27
รวมทั้งสิ้น 11 72 81 153

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

building 03

อาคาร-สถานที่

ลำดับที่ รายการ ปีงบประมาณ จำนวน หมายเหตุ
1  อาคารเรียนแบบ ป. 1ก 2513  1  
2  อาคารเรียนแบบ ป. 1ก  2516  1  
3  อาคารเอนกประสงค์ สปช. 201/26  2534  1  
4  อาคารเอนกประสงค์ (สร้างเอง) 2522  1  
5  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26  2530  1  
6  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26  2533  1  
7  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26 2542 1  
8  บ้านพักครู กรมสามัญศึกษา 2520 1  
9  สนามกีฬาบาสเก็ตบอล 2542 1  
10  สนามกีฬาวอลเลย์บอล 2534 1  
11  สนามเด็กเล่น 2550 1  
12  ลานกีฬาเอนกประสงค์ 2543 1  
13  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 33 2530 1  
14  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 2536 1  
15  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 2543 1  
16  ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 2538 1  
17  รั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน 2554    
18  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2554    
         
         

 building 07

 

our committee

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

our vision

วิสัยทัศน์ (Vision)

" จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจเทคโนโลยี เรียนรู้วิถีชุมชนสู่ความพอเพียง มีการบริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน "

building 06

พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารงาน 4 ฝ่าย
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน

 

เป้าประสงค์ (GOALS)

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักเรียนมีมารยาทและวัฒนธรรมไทย
 3. นักเรียนเรียนรู้วิถีชุมชนนำหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ ICT เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

" เรียนรู้ชุมชนสู่การแปรรูปวัสดุของใช้และของตกแต่ง "

building 05

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

" ยิ้มไหว้ทักทายกัน "

คำขวัญของโรงเรียน

" ใฝ่เรียนรู้  สู้เพียรงาน  สานวัฒนธรรม "

ปรัชญาโรงเรียน

" นตถิปญญา  สมา  อาภา "

 แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

" เหลือง - แดง "