• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

ขอเชิญทุกท่านร่วมให้การสนับสนุนสมทบทุนเพื่อ

ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว

aaa