• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

สรุปยอดค่าใช้จ่าย คงเหลือ สมทบทุนสร้างอาคารเรียน

 ยอดค่าใช้จ่าย S 4161617  S 4161619 
 ยอดเงินคงเหลือ  S 4161622