• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

ขอแสดงความยินดีกับครูภาวินี  หนูทิพย์ ที่ได้ย้ายไปโรงเรียนสวนศรี อ.หลังสวน จ.ชุมพร

pui1  pui3  pui10 
pui5  pui6  pui11 
pui12 pui13 pui13