เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา

scout1 scout2
scout3 scout4
scout5 scout6
scout7 scout8
stout9 stout10
stout11 stout12
stout13 stout25
stout15 stout16
stout19 stout22
stout26 stout28