มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน1/2563

มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ผู้อำนวยการ  คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมกับทีม อสม.พระรักษ์ และ รพสต.พระรักษ์ ให้ความอนุเคราะห์

ช่วยทำความสะอาดเช็ดโต๊ะ ประตู หน้าต่าง ห้องเรียน โรงอาหาร อาคารหอประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

พร้อมที่จะเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

S 6905934  S 6905932  2192  2195 
S 4702219 S 4702214 S 4702211  S 4702232 
S 4702224 
S 4702222

S 4702226

S 4702247