เกษียณอายุราชการ2563

โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรม เลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2563

โดยโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงมีครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่านคือ ครูสนธยา  ครุธดิลกานันท์ และครูประพิมพันธ์ ดำสนิท

ในกิจกรรมจะมีการตักบาตร เลื้องอาหารเพลแด่พระภิกษุ และร่วมมุติตาจิตร โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.วราภรณ์  เครือเมฆ  ผู้ปกครองนักเรียน และลูกศิษย์มาร่วมพิธี

S 573443  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 180  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 230  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 51 
งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 9  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 243 งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 104  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 111 
งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 116  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 65  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 23  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 119 
งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 11 งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 70  งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 42 งานเกษียณ ครูน้อยครูแจ๊ส ๒๐๑๐๑๐ 53