Our Staff

our staff

ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนของเรา ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้

  ผอพิม  
  นางสาวพิมภา คีรีเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
sa krupung krutang
น.ส.อุสาห์  หวังวิวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.รุ่งลาวรรณ   บำรุงศรี
ครูชำนาญการ
น.ส.สุภาวดี   ทองอนันต์
ครู
     
     
krumai kruoor kruna
น.ส.จารุวรรณ   เจริญลาภ
ครูชำนาญการ
น.ส.รุ่งเรือง    ศรีทอง
ครู
น.ส.ปวีณา    ปักกาละโถ
ครู
krujor   krukung
น.ส.เบญจมาภรณ์  ชัยชำนิ
ครูผู้ช่วย
  นางจิมาพร    สุขสม
พนักงานราชการ
kruworld kruhon krunung
นางสุนทรีย์   ผุดเพชรแก้ว
พนักงานราชการครู

นางสาวรภัสศา  บัวทอง
พนักงานราชการครู

นายพัตติพงศ์     หลังมี
ครูอัตราจ้าง
krujie turakan naos
นางสาวสมฤทัย  ทองศรี
ครูอัตราจ้าง
นางเจริญรัตน์  ปรกติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนิยม   หนูทอง
นักการภารโรง