Our Vision

our vision

วิสัยทัศน์ (Vision)

" จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจเทคโนโลยี เรียนรู้วิถีชุมชนสู่ความพอเพียง มีการบริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน "

building 06

พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารงาน 4 ฝ่าย
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน

 

เป้าประสงค์ (GOALS)

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักเรียนมีมารยาทและวัฒนธรรมไทย
 3. นักเรียนเรียนรู้วิถีชุมชนนำหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ ICT เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

เรียนรู้ชุมชนสู่การแปรรูปวัสดุของใช้และของตกแต่ง "

building 05

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มไหว้ทักทายกัน "

คำขวัญของโรงเรียน

" ใฝ่เรียนรู้  สู้เพียรงาน  สานวัฒนธรรม "

ปรัชญาโรงเรียน

" นตถิปญญา  สมา  อาภา "

 แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

" เหลือง - แดง "

 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

Logo Prarak