foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Edu-Gov Links

Friendly Links

isangate com 200x75
krumontree 200x75
easyhome 200x75
ppor 200x75
isangate net 200x75

Education Links

ipst banner
banner200
enter kidsd fill 196x53
sakdibhornssup foundation
banner fontthai fill 195x64
f0nt com fill 188x70

Page Views

00015642
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
376
124
376
14362
2663
3075
15642

Your IP: 23.21.4.239
2020-09-20 21:27

Our Staff

our staff

ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนของเรา ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้

  ผอพิม  
  นางสาวพิมภา คีรีเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
krunor krujass krulex
นางประพิมพันธ์  ดำสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสนธยา  ครุธดิลกานันท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจงจินต์     ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
sa krupung krutang
น.ส.อุสาห์  หวังวิวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.รุ่งลาวรรณ   บำรุงศรี
ครูชำนาญการ
น.ส.สุภาวดี   ทองอนันต์
ครู
krumai kruoor kruekk
น.ส.จารุวรรณ   เจริญลาภ
ครูชำนาญการ
น.ส.รุ่งเรือง    ศรีทอง
ครู
นายเอกชัย   เพชรแก้ว
ครู
kruna krujor krukung
น.ส.ปวีณา    ปักกาละโถ
ครู
น.ส.เบญจมาภรณ์  ชัยชำนิ
ครูผู้ช่วย
นางจิมาพร    สุขสม
พนักงานราชการ
kruworld kruhon krunung
นางสุนทรีย์   ผุดเพชรแก้ว
พนักงานราชการครู

นางสาวรภัสศา  บัวทอง
พนักงานราชการครู

นายพัตติพงศ์     หลังมี
ครูอัตราจ้าง
krujie turakan naos
นางสาวสมฤทัย  ทองศรี
ครูอัตราจ้าง
นางเจริญรัตน์  ปรกติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนิยม   หนูทอง
นักการภารโรง
     
     

 

 

 

Our Basic Data

basic data

บุคลากรในโรงเรียนของเรา

ลำดับที่ ตำแหน่ง วุฒิ/วิชาเอก เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
 1 ผู้บริหารโรงเรียน   -  1  
 2 ครูชำนาญการพิเศษ   - 4  4  
 3 ครูชำนาญการ   - 2 2  
 4 ครู   1 3 4  
 5 ครูผู้ช่วย   - 3 3  
 6 พนักงานราชการ   - 2 2  
7 ครูอัตราจ้าง   1 1 2  
8 เจ้าหน้าที่ธุรการ   - 1 1  
9 นักการภารโรง/พนักงานขับรถ   1 - 1  
รวม 3  17 20  

 students 01

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 ระดับชั้นเรียน   จำนวนห้อง    เพศ  รวม 
ชาย
หญิง
 อนุบาล 1 1 6 7 13
 อนุบาล 2 1 8 3 11
 อนุบาล 3  1 9 8 17
 รวม 3 23 18 41
 ประถมศึกษาปีที่ 1  1 7 7 14
 ประถมศึกษาปีที่ 2  1 4 11 15
 ประถมศึกษาปีที่ 3  1 6 12 18
 ประถมศึกษาปีที่ 4  1 4 8 12
 ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9 5 14
 ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 7 12
รวม 6 35 50 85
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 4 7 11
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 8 2 10
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 4 6
รวม 3 14 13 27
รวมทั้งสิ้น 11 72 81 153

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

building 03

อาคาร-สถานที่

ลำดับที่ รายการ ปีงบประมาณ จำนวน หมายเหตุ
1  อาคารเรียนแบบ ป. 1ก 2513  1  
2  อาคารเรียนแบบ ป. 1ก  2516  1  
3  อาคารเอนกประสงค์ สปช. 201/26  2534  1  
4  อาคารเอนกประสงค์ (สร้างเอง) 2522  1  
5  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26  2530  1  
6  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26  2533  1  
7  อาคารส้วมแบบ สปช. 601/26 2542 1  
8  บ้านพักครู กรมสามัญศึกษา 2520 1  
9  สนามกีฬาบาสเก็ตบอล 2542 1  
10  สนามกีฬาวอลเลย์บอล 2534 1  
11  สนามเด็กเล่น 2550 1  
12  ลานกีฬาเอนกประสงค์ 2543 1  
13  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 33 2530 1  
14  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 2536 1  
15  ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ. 30 2543 1  
16  ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 2538 1  
17  รั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน 2554    
18  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2554    
         
         

 building 07

 

School Committee

our committee

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

Our Vision

our vision

วิสัยทัศน์ (Vision)

" จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจเทคโนโลยี เรียนรู้วิถีชุมชนสู่ความพอเพียง มีการบริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน "

building 06

พันธกิจ (MISSION)

 1. พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ส่งเสริมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน
 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการบริหารงาน 4 ฝ่าย
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน

 

เป้าประสงค์ (GOALS)

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักเรียนมีมารยาทและวัฒนธรรมไทย
 3. นักเรียนเรียนรู้วิถีชุมชนนำหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
 4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ ICT เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

เรียนรู้ชุมชนสู่การแปรรูปวัสดุของใช้และของตกแต่ง "

building 05

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มไหว้ทักทายกัน "

คำขวัญของโรงเรียน

" ใฝ่เรียนรู้  สู้เพียรงาน  สานวัฒนธรรม "

ปรัชญาโรงเรียน

" นตถิปญญา  สมา  อาภา "

 แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

" เหลือง - แดง "

 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

Logo Prarak

 

 

Copyright 2020  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180 โทร. 077-620557

 

 Designed by www.diablodesign.eu | Power by IsanGate.net.