นวัตกรรมการบริหาร

 

นวัตกรรมการบริหาร : เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวน PLC
สู่การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้วยรูปแบบการบริหารโรงเรียน PLCCAP Model
รูปแบบ การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)
 

นวัตกรรมด้านการป้องกันสุจริต (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมป้องกันสุจริต)
เรื่องนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมออนไลน์
เพื่อพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนสุจริตด้วย PIAM MODEL